ท่านพุทธทาส

ควบคู่ไปกับหนังสือ คู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาส ท่านเองยังมีหนังสืออีกเล่มที่ได้รับการยอมรับว่าอธิบายว่า”อะไรคืออะไร”ในศาสนาพุทธได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนั้นคือ แก่นพุทธศาสตร์ สำหรับหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมบทความสามเรื่องที่สำคัญในพุทธศาสนาคือ ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ความว่าง และ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง

หนังสือคู่มือมนุษย์เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่านอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

หนังสือคู่มือพุทธบริษัทเป็นหนังสือที่รวมคำสอนของท่านพุทธทาสห้าเรื่องจากหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ โดยทั้งห้าเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญต่อพุทธบริษัททั้งนั้น เช่น หลักการตัดสินปัญหาชีวิต หรือหลักการมองสิ่งต่าง ๆ ในด้านใน