สังคมศาสตร์

เขียนเรื่องของมาร์ติน ลูเทอร์ […]

หนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงผลของการพัฒนาสมัยใหม่ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคเพื่อความสุขสบายจนเกินพอดีของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยผู้เขียนใช้ภาษาง่าย ๆ เหมือนกำลังเล่าเรื่องให้เราฟังในบรรยากาศที่สบาย ๆ ทำให้อ่านได้สนุกและได้สาระครับ