ไทย

หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อหนัง […]

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

คุณ Alilas มาขอไว้บนเว็บบอร์ดน […]