PDF

ได้รับอีบุ๊คเล่มนี้มาจากสหายสน […]

หลังจากที่โซนีออก Pocket Edition ที่มีราคาต่ำกว่า $200 ไปแล้ว ในตอนนี้ก็มีผู้ผลิตเครื่องอ่านอีบุ๊คที่ราคาต่ำกว่า $150 (ต่ำกว่า 5000 บาท) ออกมาแล้ว

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา