ศาสนา

หนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ รวบรวมใจความสำคัญทั้งหมดของพระศาสนาเอาไว้ เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่สนใจในพระศาสนา แต่ไม่อยากอ่านหนังสือยาว ๆ หรือคนที่อยากได้คู่มืออ้างอิงหลักการสำคัญ ๆ ของพระศาสนา

หนังสือนวโกวาทเป็นหนังสือรวมคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาแล้วจำแนกออกมาเป็นหัวข้อ ๆ เพื่อให้พระใหม่ หรือพระบวชใหม่ได้ศึกษาท่องจำได้ง่าย โดยเฉพาะพระที่ตั้งใจจะบวชแค่พรรษาเดียว (สามเดือน) จะได้ไม่ต้องไปนั่งหาอ่านในพระไตรปิฏก นอกจากนั้นคฤหัสถ์ก็สามารถอ่านนวโกวาทเป็นแนวทางชีวิตได้เช่นกัน อาจจะกล่าวได้ว่า นวโกวาทก็เหมือน Cheat sheet ของศาสนาพุทธเลยทีเดียว

ควบคู่ไปกับหนังสือ คู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาส ท่านเองยังมีหนังสืออีกเล่มที่ได้รับการยอมรับว่าอธิบายว่า”อะไรคืออะไร”ในศาสนาพุทธได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนั้นคือ แก่นพุทธศาสตร์ สำหรับหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมบทความสามเรื่องที่สำคัญในพุทธศาสนาคือ ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ความว่าง และ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง